Bình luận

Cái phần Irene vs 1 tiền bối cách 4 tuổi khác công ty chs lại nghĩ tới V. Vì xét ngoại hình thì cũng giống Baektae ver 2 thật