Bình luận

Tớ đang nợ mẹ nàng dâu Có ai nợ mẹ lễ trầu hỏi duyên Gặp đây ắt hẳn có duyên Mong sao Trời định se duyên chúng mình.