Bình luận

Theo quan điểm cá nhân. Chẳng có con đường nào là ngắn nhất cả. Chỉ có cái là ta trả tiền học phí để là phẳng con đường hơn 1 chút, đường rộng hơn 1 chút và t biết ta đi đâu