Bình luận

Có lớp nào như lớp t k: lúc đầu xem danh sách lớp có 3 tên "như tên con gái", sau vào thì có 1 bạn nữ, khi học chính thì bạn ý nghỉ cmnl!!??