Bình luận

tưởng được cử đi Nga làm phóng viên đến đó thời tiết mát mẻ lắm, vẫn 34 độ biết vậy ở nhà cho xong.. tin tức méo gì, mệt vc