Bình luận#4 Bonus cái hình túi tiền đó đây. Nó còn gắn kèm cái chìa khóa có móc gấu Brown. Giúp mình với ㅠㅠ