Bình luận

#2 trà sửa đang nguy hiểm lắm. Gây hại cho người luôn đấy. Bạn đổi trả ơn bằng cái khác là oke