Bình luận

1A là cung toả tâm ngọc của Dương Mịch với Phùng Thiệu Phong, hồi đấy xem mê Bát A ca của anh Phong vãi chưởng ???