Bình luận

2. Mình có bạn này chất lắm. Bạn có muốn làm quen ko? 5. Mình có bạn này chất lắm. Bạn có muốn làm quen ko? 12. Mình 16. Mình có bạn này chất lắm. Bạn có muốn làm quen ko? 20. Mình có bạn này chất lắm. Bạn có muốn làm quen ko? 23. Mình có bạn này chất lắm. Bạn có muốn làm quen ko? 27. Mình có bạn này chất lắm. Bạn có muốn làm quen ko? 28. Mình có bạn này chất lắm. Bạn có muốn làm quen ko? 29. Mình có bạn này chất lắm. Bạn có muốn làm quen ko?