Bình luận

10. Cổ Đông Hoa gầy, đi ăn kìa. 13. Nguyễn Mai kpop đấy. 15. Phương Tâm tâm... lý. 23. Ly Nèè đầm sen nước. 12. Nguyễn Minh Tân cho xôm. 1. Đinh Thảo. Bóng...... Rổ. Cảm thấy t quá có tâm.