Bình luận

Tất cả các môn về thể chất thì tới chỗ trung tâm thể chất quốc phòng đối diện kí túc xá có cái bảng ghi rất cụ thể