Bình luận

13, 18 nếu đủ khả năng các em thi toeic được 500 thì miễn hết. Miễn nộp trong 2 tuần trước học kỳ 1 bất đầu của năm tiếp theo.