Bình luận

Ngày đầu tiên học bơi thầy dạy cái gì vậy , có ai học bơi ca 4 thứ 5 không cho mình xin thôg tin với