Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Tao chỉ muốn được một lần như vậy trong đời ? Nguồn: Bị quên mất
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/10875-ai-cung-co-mot-thoi-tre-trau-chao-cac-ban-minh-xin-gioi-thieu-minh-la-cuu-sv-neu-ra-truong-cun/" title="Tao chỉ" alt="Tao chỉ">Tao chỉ</a> muốn được <a href="https://confession.vn/10605-gui-cac-ban-99ers-ve-viec-chon-nganh-cac-ban-ung-qua-kho-khan-trong-viec-chon-nganh-nao-vi-nhu/" title="một lần" alt="một lần">một lần</a> như <a href="https://confession.vn/10796-het-yeu-tinh-yeu-thoi-sinh-vien-va-tinh-yeu-thoi-i-lam-khac-nhau-nhieu-qua-toi-k51-nhung-sinh/" title="vậy" alt="vậy">vậy</a> trong đời ? Nguồn: Bị quên mất rồi #Tom