Bình luận

Dân số đồng tính chiếm tầm 10% dân số toàn thế giới mà Hàn Quốc chiếm hơn 50% số phần trăm đó mịa r -.- mớ tin đồng tính toàn tào lao