c/chuyencuaem.page
mít tơ dưa hấu
một năm trước
phản dame
đáp lại câu "lời nói hành động của mày tao biết hết" thì đáp kiểu gì mn?