Bình luận

-Có thể cống hiến óc mình cho công việc của Page. - có vật cách và vô đạo đức -Sáng tạo, trung thực và hay thi lại đủ tiếu chuẩn 100% :D