Bình luận

Nhà mạng quan tâm đến việc học tập của sinh viên VNU. Không thể để tốc độ mạng cao được. Nếu không sẽ khiến sinh viên mất tập trung.