Bình luận

đ hiểu b có thể để Arsenal số 5 hoặc số khác trừ số 4 ra. nhất thiết phải v à?