Bình luận

Thôi lần sau trong trường nơi nào có gái đứng thì tránh xa xa ra tầm 5m. Có gái + xe gái thì tránh xa khoãng 10m là an toàn. Mắc công ăn chưi sml. Nguyễn Đức Duy