Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
[NGOẠI NGỮ] Quy định về chuẩn trình độ Ngoại ngữ dành cho sinh viên ĐHQG
Hình mô tả cho bài confession
[NGOẠI NGỮ] Quy định về chuẩn trình độ Ngoại ngữ dành cho sinh viên ĐHQG từ khóa 2013 đến 2017 Quy định: http://www.vnuhcm.edu.vn/Resources/File/DaoTao/Sau%20Dai%20hoc/VBPQ/QD170%20Vv%20Ban%20hanh%20Quy%20che%20Chuan%20trinh%20do%20Ngoai%20ngu%20tai%20DHQG-HCM.pdf