Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
5 năm trước
Nghe nói trường mình có hacker. Thật đáng sợ ???? ->Khờ<-
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/bo-30s-ra-oc-cau-chuyen-304-15-la-ngay-nghi-cua-bao-nguoi-la-ngay-vui-cua-bao-nguoi-nhung-cung-la-ng/" title="Nghe nói" alt="Nghe nói">Nghe nói</a> trường mình có hacker. Thật đáng sợ ???? ->Khờ<-