Bình luận

#3 lớn mẹ nó r sn cần ng làm gì. T đây sn éo có ai. Đón sn 1 mình là cái giá của trưởng thành. Thân.