Bình luận

#@ Cũng đang tích cực kiếm phòng, mà đa số toàn thấy ngta chuyển chứ ít thấy phòng trống cho xin vào T~T