Bình luận

Công nhận AN là trường tầm phào thôi...nhưng vào được cái trường tầm phào đấy là 1 chuyện không hề tầm phào tí nào...???