Bình luận

xuất sắc, câu từ ngắn ngọn, hàm xúc, đầy đủ ý nghĩa và đặc biệt mang tính đá xéo rất cao ????