Bình luận

Những điều kiện cần thiết để 1 thằng co trai tán đc gái: 1. Đẹp trai 2. Có điều kiện 3. Đẹp trai 4. Có điều kiện 5. Đẹp trai 6. Có điều kiện 7. Đẹp trai 8. Có điều kiện 9. Đẹp trai 10. Có điều kiện ......