Bình luận

Ma cỏ gì , làm đọc mà hồi hộp cuối cùng chả có gì ??? truyện ma gì đâu gái thì kể chiện xài gương trai thì kể tiếng cót két rồi hết chiện ?