Bình luận

Thấy trường nếu mặc đồng phục thì mặc cho nghiêm, toàn bộ như ngta. Dở dở ương ương chi bằng dẹp luông cho xong. Ngày đầu tiên đi học vì k mua được đồng phục sợ khác người phải bỏ tiền đi may cái khăn quấn của trường. Kết quả đi học là con khác người nhất, từ đó trở đi cái váy, à không cái khăn ấy đã đi vào lịch sử