Bình luận

Đàn ông hay đàn bà Sống làm những việc chính đáng cho bản thân hãy thẳng thắn với người mình yêu thương không sợ gì hết Cũng như 10 năm nay mình nói thẳng thích Anh khai phùng
Mình không biết bạn viết cho ai Nhưng làm đàn ông đừng ăn nói lấp lửng như thế Không Ai ép bạn phải nói ra