Bình luận

#3 có nha bạn ơi, nhà mạng sẽ tổng hợp các web bạn vào rồi in thành danh sách dán vào bảng thông tin ở văn phòng để cảnh cáo tình trạng lạm dụng xxx :)