Bình luận

#2 tư bản ko tồn tại trong lưu thông và ngoài lưu thông mà nó tồn tại đồng thời trong lưu thông và ngoài lưu thông