Bình luận

Chỉnh tốc độ màn trập cao lên tí. Nhân vật đang đi sẽ tạo ra được cái bóng như thế ??