Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hanbin
tung
một năm trước
Hanbin của tui trắng trẻo qué
Hình mô tả cho bài confession
https://www.youtube.com/watch?v=W2-5JESCwxg