Bình luận

Mị chỉ comment để nói rằng Mị ủng hộ phản hồi của bé Sờ-ti. Cfs thật kém sang! :v