Bình luận

Tao đọc câu bottom thuần nhưng là cường thụ tao hoang mang ghê !! Chẳng lẽ là bóng lộ má !! Nói bottom ngta biết rồi má ơiiiii