Bình luận

Tao vui vẻ, hoà đồng, "ngon zai" cần được nuôi nấng. Thật đó, đel đùa đâu. Bao lovebus bị mấy ad diếm quài. Ko hiểu sao luôn. ?