Bình luận

Cái giọng văn này, chúc mừng cưng thành thụ cmnr ? hoặc bản chất là thụ nhưng tự nhận công cho lên giá?