Bình luận

Ông trời công bằng lắm. Lấy của ai 1 thứ sẽ đền bù cho thứ khác. Nếu ông trời cho bạn xấu thì ông sẽ cho bạn thêm gia đình k giàu,bonus thêm cái ế. Thế nhé