Bình luận

A sống mà bị Gia Đình ép buộc như thế thì sống làm gì ?? Sống mà bi người khác rẽ lối sẵn thì chẳng khác nào một con Robot... Rồi đến khi a về già và xem lại cả cuộc đời mình đi, a đang đi trên 1 con đường đc Gia Đình a trãi sẵn, và a mới nhận ra rằng "Trên con đường đó không hề có dấu chân của chính mình !!" Mình sống là mình sống cho mình, mình sống cho hạnh phúc của chính mình, chứ không phải mình sống để bị người khác sai khiến Nên tự nằm ở nhà mà suy nghĩ !!!
Cũng k trách ảnh được , ảnh chỉ đang làm việc mà ảnh coi là đúng đắn , ngoài Bắc họ k như trong Nam mình , họ khắc khe họ áp đặt lắm , nên ảnh làm vậy để tròn chữ hiếu chữ đạo gia chánh . Để đưa là quyết định gia đình hay tình yêu thì ảnh cũng đủ mệt mỏi bế tắc lắm rồi , mình nên thông cảm và hiểu giùm ảnh