Bình luận

phải nói là: "Em về chưa, khuya rồi ở ngoài đường không tốt " đó là một câu nói khiến một đứa ế chảy nước như tôi k thể nào ngưng chảy nước -_- .mới gặp đã ch●ch là sao ??
Em bao nhiêu tuổi rồi bé, nếu qua 18 thì anh nghĩ e có quyền quyết định tương lai và chấp nhận kết quả của nó