Bình luận

GIẢI TOÁN: Đề: Năm nay tôi 22 tuổi, tuổi anh gấp đôi tuổi tôi. Hỏi năm tôi 18t anh bảo nhiêu tuổi? Bài làm: Tuổi anh gấp đôi tuổi tôi, suy ra anh: 22x2 = 44 (tuổi) Anh hơn tôi: 44 - 22 = 22 (tuổi) Vậy khi tôi 18, số tuổi của anh là: 22 + 18 = 38 (tuổi) Đáp án: Giải toán lớp 2 ngu vl! 40 nhé! :v