Bình luận

Kể mày nghe chuyện này rút kinh nghiệm: Bữa trước tau thấy trên fb có ai chỉ lấy dầu olive bôi lên môi sẽ hết khô, tại môi tau bị khô kinh khủng. Thế là nữa đêm tau lọ mọ đi làm, tau ưa sạch sẽ, sợ dơ tay, thế là tau cà cà cái mỏ vô chai dầu, chả hiểu làm sau đổ gần nữa chai vô họng, ra sàn, ra quần áo lum la, tau tắm gần 1 tiếng vẫn chưa hết nhớt, họng thì cứ nhờn nhợn. Đấy, bọn bây đừng tin bọn trên mạng nữa