Bình luận

Uống thuốc xong ói ra, s ko ăn lá ngón giống mị ý chết lẹ hơn. Nh rồi chợt nhận ra mị còn trinh mị muốn chơi mị muốn chơi trai nên mị phải sống tiếp