Bình luận

Dạ e chưa bồ nà anh thầy. E đang 20 luôn nà a thầy. A đi du học biết English thì e cũng đang học Business English (có English) luôn nà anh thầy. Anh thầy 30 em 20 cùng sỗ chục nà anh thầy, a có học bổng, e cũng có học bổng (ko đj du học như anh thôi) luôn nà anh thầy, etc. CHÚNG TA CÓ QUÁ NHIỀU ĐIỂM CHUNG QUA NÀ ANH THẦY.
Dự là sẽ có một cuộc thâm cung nội chiến giữa các Ad nhà ta. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Page nhà ta. Đề nghị các bé thụ ổn định, bình tĩnh, địch đang chơi thuyết âm mưu với chủ trương "con koo làm mù con mắt" để tận diệt dân tộc G18+ chúng ta. Phải sáng suốt, phải đoàn kết, phải kề hoa sát nụ bên nhau chống lại sự phá hoại của địch.