Bình luận

Viết trôi chạy mạch lạc mà ghi chữ "bik,chx,rùi..." chi vậy,thêm mấy chữ nữa cho nó đúng ngữ nghĩa bộ khó lắm sao bạn. Thêm cái vụ mở đầu đã nói" tìm người thay thế" ôi thật muốn thốt lên hai chữ...à mà thôi.