Bình luận

Tóm tắt : KHÔNG CÓ CÁI QUẦN QUÈ GÌ HẾT ĐỪNG CÓ ĐỌC ! tao đã tốn hết mẹ 10 bịch khăn giấy cho cuộc đời KHỐN NẠN THÊ THẢM của tao sống mấy chục năm nưa có bồ !!! MẸ CHA TỤI BÂY, TAO TRÙ TAO ẾM !!!