Bình luận

Ợ cũng làm lễ tân luôn... mình thì chưa gặp case này.. nhưng chỗ mình mà đặt phòng Double mà 2 Mr đi với nhau là trong đầu toàn ý nghĩ đen tối roài???