Bình luận

Uả rồi là sao? -_- Đoạn trên đoạn dưới nó ko có liên quan tới nhau gì hết vậy? -_- Rồi ý định cuối cùng à khoe chồng chứ gì? Thứ văn vẻ dài dòng mắc mệt chi vậy