Bình luận

tau dị ứng với cái vụ ngta đã có bạn gái r vẫn lao vô bú liếm =))) dơ!! bóng dơ!! Nghiệp chướng :)))) Tau mới coi hot boy nổi loạn 2... coi chừng nghiệp chướng nha mậy :V
Trời địu! "đứng như trời trồng" và "không biết chuyện gì xảy ra"...mài đang "high" con ạ. Btw chúc bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm